Η Σύνθεξ παρέχει υπηρεσίες και λύσεις για την ολική ή μερική διεκπεραίωση κάθε έργου σχεδιασμού, ανάπτυξης, υλοποίησης και ενοποίησης εφαρμογών ή/και υποδομών Τηλε-Πληροφορικής.  Η εταιρία διαθέτει κορυφαία εμπειρία και τεχνογνωσία σε διάφορες εφαρμογές, όπως Ηλ. Επιχειρείν, Ηλ. Υπηρεσιών κ.λ.π., αναλαμβάνοντας με απόλυτη υπευθυνότητα και έμπιστα κάθε νέο έργο ή τρέχον έργο όπου μπορεί να αντιμετωπίζετε δυσκολίες και προβλήματα.  Έτσι, η Σύνθεξ μπορεί να βοηθήσει αποτελεσματικά με διάφορα έργα Τηλε-Πληροφορικής, όπως για την καλύτερη οργάνωση και αυτοματισμό γενικά, την καλύτερη εξυπηρέτηση των πελατών, την καλύτερη εκπαίδευση και υποστήριξη των υπαλλήλων και συνεργατών, την καλύτερη τελικά διαχείριση και παραγωγικότητα της επιχείρησης ή του οργανισμού σας.  Μπορείτε λοιπόν να είστε σίγουροι ότι η Σύνθεξ θα σας παρέχει υπηρεσίες και λύσεις που αυτοματοποιούν και βελτιστοποιούν εσωτερικές ή/και εξωστρεφείς διαδικασίες και λειτουργίες σας με το καλύτερο τρόπο.   Θα σχεδιάσουμε, αναπτύξουμε ή/και προσαρμόσουμε τις εφαρμογές σας απλά Καλύτερα, Γρηγορότερα, Φθηνότερα σε τελικό κόστος χρήσης.  Θα διαχειριστούμε το σχεδιασμό και υλοποίηση του όλου σας συστήματος Τηλε-Πληροφορικής ή/και της Αποτελεσματικής Ενοποίησης Λειτουργιών (ΑΕΛ) σας, έτσι ώστε να κερδίσετε το Ανταγωνιστικό Πλεονέκτημα Αποδοτικότητας (ΑΠΑ), μειώνοντας τελικά το Ολικό Λειτουργικό Κόστος (ΟΛΚ) σας.   Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τις υπηρεσίες και λύσεις μας, παρακαλούμε διαβάστε παρακάτω ή και άλλες σελίδες του ιστοπόπου μας, ή/και Επικοινωνήστε με ένα Σύνθεξ Σύμβουλο Λύσεων.

Eφαρμογές – Βάσεις Δεδομένων – Ανάλυση & Σχεδιασμός Συστημάτων

 • Συνέργασία με τους χρήστες για την διαμόρφωση και καταγραφή των επιχειρηματικών στόχων και απαιτήσεων.
 • Εντοπισμός, διερεύνηση και ανάλυση των επιχειρηματικών διεργασιών, των διαδικασιών και των εργασιακών πρακτικών.
 • Εντοπισμός και αξιολόγηση της αναποτελεσματικότητας, συνιστώντας βέλτιστες επιχειρηματικές πρακτικές λειτουργικότητας και συμπεριφορας των συστημάτων.
 • Ανάπτυξη σχεδίου έργων και προσφορά πόρων, εφαρμογή, διαχείρηση κόστους και έργου.
 • Ανάληψη ευθύνης για την ανάπτυξη λειτουργικών λύσεων, όπως την δημιουργία, την υιοθέτηση και την εφαρμογή του συστήματος και σχεδίων ελεγχου, που διασφαλίζουν την αποδεκτή ποιότητα και ακεραιότητα του συστήματος.
 • Τεκμηρίωση της κατάρτισης του χρήστη, καθώς και τη διεξαγωγή επίσημων μαθημάτων κατάρτισης.
 • Aνάπτυξη λειτουργικών προδιαγραφών για χρήση από τους προγραμματιστές του συστήματος.
 • Δημιουργία σαφών δεδομένων, διαδικασία μοντελοποίησης και προδιαγραφές συστήματος για το σχεδιασμό και την ανάπτυξη του λογισμικού συστήματος.
 • Παροχή ενός κεντρικού σημείου αναφοράς, καθοδήγηση και βοήθεια στο σύστημα λήψης αποφάσεων έργου. 
 • Παροχή συμβουλών σχετικά με το σχεδιασμό και την αρχιτεκτονική της βάσης δεδομένων, δομές δεδομένων, πίνακες, λεξικά, ονομάζοντας συμβάσεις συντήρησης διασφαλίζοντας την ακρίβεια και την πληρότητα όλων των δεδομένων.
 • Εφαρμογή της επιχηρεσιακής εγκατάστασης, προληπτική συντήρηση, αντίγραφα ασφαλείας και διαδικασίες ανάκτησης, επιβολή της ασφάλειας και έλεγχοι ακεραιότητας. 
 • Εφαρμογή και επικοινωνία εγγράφων βασης δεδομένων, κατευθυντήριες γραμμές, πολιτικές και διαδικασίες.
 • Ανάπτυξη σεναρίων ελέγχου της ποιότητας των διεργασιών των διαδικασιών και τη δοκιμή συστημάτων βάσεων δεδομένων ή / και αναβαθμίσεις για το debugging, την παρακολούθηση, την αναπαραγωγή, την καταγραφή και την επίλυση όλων των προβλημάτων που εντοπίζονται.
 • Σχεδιασμός και εφαρμογή διεργασιών, διαδικασιών επιχειρησιακής διαχείρησης που σχετίζονται με την ασφάλεια του συστήματος και την αποκατάσταση καταστροφών.
 • Επαφές, διαπραγματεύσεις και συνεργασία με τους προμηθευτές και εξωτερικούς παρόχους υπηρεσιών για την ανάλυση, τη σύσταση, εγκατάσταση και συντήρηση εφαρμογών και / ή διαδικασιών για την απόδοση, την ασφάλεια - αποκατάσταση των συνεπειών καταστροφών, συμφωνίες επιπέδου υπηρεσιών και παράδοση.
 • Αντιμετώπιση προβλημάτων και παροχή υπηρεσιών υποστήριξης για την διάγνωση, επίλυση και επισκευή δυσλειτουργιών software και hardware, περιλαμβάνωντας σταθμούς εργασίας και επικοινωνιακή υποδομή.
 • Παροχή συμβουλών σχετικά με το σχεδιασμό τοποθεσιών υπολογιστή, επιτρέποντας σε όλα τα εξαρτήματα να ταιριάζουν μεταξύ τους και λειτουργούν σωστά, και για την παρακολούθηση και προσαρμογή της απόδοσης των συστημάτων και δικτύων.
 • Αποτύπωση της τρέχουσας τοποθεσίας του υπολογιστή ώστε να καθοριστούν οι τρέχουσες και μελλοντικές ανάγκες του διακομιστή και του δικτύου, διατύπωση συστάσεων για βελτιώσεις και εφαρμογή νέων, και των μελλοντικών συστημάτων.
 • Προετοιμασία και παραγωγή λεπτομερών εγγράφων, πολιτικών και οδηγιών σχετικά με τις επιχειρησιακές διαδικασίες και τα αρχεία καταγραφής του συστήματος.
 • Παροχή υψηλού επιπέδου τεχνογνωσία για όλες τις εκδόσεις των Windows, διάφορα συστήματα Unix / Linux, τα TCP / IP, SQL Server, MySQL, Sybase, Oracle και άλλες βάσεις δεδομένων.

Ανάπτυξη και/ή Παραμετροποίηση Λογισμικού

 • Ερευνα, διαβούλευση, ανάλυση και την αξιολόγηση των συστημάτων και αναγκών των εφαρμογών, εντοπισμός των περιορισμών της τεχνολογίας και άλλες ελλείψεις των υφιστάμενων συστημάτων και των συναφών διαδικασιών, διεργασιών και μεθόδων.
 • Γραφή και συντήρηση κώδικα προγράμματος για την κάλυψη του συνόλου των αναγκών , των απαιτήσεων και του σχεδιασμού του συστήματος και τις τεχνικές προδιαγραφές.
 • Δοκιμή, αποσφαλμάτωση, διάγνωση και διόρθωση λαθών και σφαλμάτων για την εξασφάληση της απόδοσης των εφαρμογών, εντός προδιαγραφών, προτοκόλλων δοκιμής και προτύπων ποιότητας.
 • Γραφή, ενημέρωση και συντήρηση τεχνικού προγράμματος, τεκμηρίωση τελικού χρήστη και επιχειρησιακές διαδικασίες.
 • Παροχή συμβουλών, καθοδήγηση και εμπειρία στην ανάπτυξη στρατηγικών, οικονομικών αξιολογήσεων και προτάσεων για τον σχεδιασμό την ανάπτυξη, την αγορά και την αναβάθμιση λογισμικού.
 • Παροχή υψηλού επιπέδου τεχνογνωσία σε. Net, C + + / C #, SQL, WinForms χρήστες, WPF, PHP, Perl, ανάπτυξη και σχεδιασμός εφαρμογών Windows και Web.

Εφαρμογή Συστημάτων και Ενσωμάτωση

 • Εφαρμογή της επιχειρησιακής εγκατάστασης, προληπτική συντήρηση, αντίγραφα ασφαλείας και διαδικασίες ανάκτησης, επιβολή της ασφάλειας και έλεγχοι ακεραιότητας.
 • Εφαρμογή και επικοινωνία εγγράφων βασης δεδομένων, κατευθυντήριες γραμμές, πολιτικές και διαδικασίες.
 • Ανάπτυξη σεναρίων ελέγχου της ποιότητας των διεργασιών, των διαδικασιών και τη δοκιμή συστημάτων βάσεων δεδομένων ή / και αναβαθμίσεις για το debugging, την παρακολούθηση, την αναπαραγωγή, την καταγραφή και την επίλυση όλων των προβλημάτων που εντοπίζονται.
 • Σχεδιασμός και εφαρμογή διεργασιών, διαδικασιών επιχειρησιακής διαχείρησης που σχετίζονται με την ασφάλεια του συστήματος και την αποκατάσταση καταστροφών.
 • Επαφές, διαπραγματεύσεις και τη συνεργασία με τους προμηθευτές και εξωτερικούς παρόχους υπηρεσιών για την ανάλυση, τη σύσταση, εγκατάσταση και συντήρηση εφαρμογών και / ή διαδικασιών για την απόδοση, την ασφάλεια - αποκατάσταση των συνεπειών καταστροφών, συμφωνίες επιπέδου υπηρεσιών και παράδοση.
 • Αντιμετώπιση προβλημάτων και παροχή υπηρεσιών υποστήριξης για την διάγνωση, επίλυση και επισκευή δυσλειτουργιών software και hardware, περιλαμβάνωντας σταθμούς εργασίας και επικοινωνιακή υποδομή.
 • Παροχή συμβουλών σχετικά με το σχεδιασμό τοποθεσιών υπολογιστή, επιτρέποντας σε όλα τα εξαρτήματα να ταιριάζουν μεταξύ τους και να λειτουργούν σωστά, και για την παρακολούθηση, προσαρμογή της απόδοσης των συστημάτων και δικτύων και την προσαρμογή της απόδοσης των συστημάτων και δικτύων.
 • Αποτύπωση της τρέχουσας τοποθεσίας του υπολογιστή ώστε να καθοριστούν οι τρέχουσες και μελλοντικές ανάγκες του διακομιστή και του δικτύου, διατύπωση συστάσεων για βελτιώσεις και εφαρμογή νέων και των μελλοντικών συστημάτων.
 • Προετοιμασία και παραγωγή λεπτομερών εγγράφων, πολιτικών και οδηγιών σχετικά με τις επιχειρησιακές διαδικασίες και τα αρχεία καταγραφής του συστήματος.
 • Παροχή υψηλού επιπέδου τεχνογνωσίας για όλες τις εκδόσεις των Windows, διάφορα συστήματα Unix / Linux, τα TCP / IP, SQL Server, MySQL, Sybase, Oracle και άλλες βάσεις δεδομένων.

ΑΠΥ / Ανάπτυξη Προϊόντων - Υποδομών

ΕΠΥ / Εξωστρέφεια - Ποιότητα - Υπεροχή

ΗΠΥ / Ηλεκτρονικοποίηση - Παραγωγικότητα Υπηρεσιών

ΟΠΥ / Οικονομικά - Πόροι Υλοποίησης

Νοοτροπία Ανάπτυξης και Εξωστρέφειας

Ποιότητα και Υπεροχή Προϊόντων και Υποδομών

Καλείτε ΣΟA και Προηγείστε ...

(+30) 210.2517882 ...

soa@synthex.gr

Σχεδιασμός - Υλοποίηση Εξωστρέφειας

Η Σύνθεξ Ομάδα Ανάπτυξης (ΣΟΑ) σχηματίζεται για κάθε έργο και διοικείται από στελέχη της Ηγετικής Ομάδας της Σύνθεξ με μακροχρόνια διεθνή εμπειρία και εκπαίδευση στην τεχνολογία, διαχείριση, διοίκηση και ανάπτυξη επιχειρήσεων και οργανισμών.   Το κάθε ηγετικό στέλεχος μπορεί να ηγείται ή/και να συμμετέχει πρακτικά σε κάθε ΣΟΑ όπου η τεχνογνωσία και η εμπειρία του μπορεί να χρειάζεται ή/και να οφελεί, ανάλογα και σύμφωνα με το αντικείμενο και με τον επιχειρησιακό τομέα δραστηριότητας του αντίστοιχου έργου.  Η κάθε ΣΟΑ σχηματίζεται σύμφωνα με τις ανάγκες κάθε έργου και αποτελείται από τα επιλεγμένα μέλη της Ηγετικής Ομάδας καθώς και από άλλα κατάλληλα επιλεγμένα στελέχη και συνεργάτες σε τοπική και διεθνική βάση όπως χρειάζεται κατά περίπτωση.

Έτσι, η Σύνθεξ μπορεί να αναλάβει ολικά ή μερικά και πάντα υπεύθυνα το σχεδιασμό και τη πραγματοποίηση οργάνωσης, μέσων και λειτουργίας για τη συνολική βελτίωση της ποιότητας και της αποδοτικότητας υποδομών, διαδικασιών, προϊόντων και υπηρεσιών, πάντα με γνώμονα και στόχο την ενίσχυση της εξωστρέφειας και της ανάπτυξης επιχειρήσεων και οργανισμών.   Παράλληλα μπορούμε να σχεδιάσουμε, να ενεργοποιήσουμε και να διαχειριστούμε πρακτικά τις διαδικασίες και τα μέσα ανάπτυξης από την τοπική μέχρι και την παγκόσμια κλίμακα, όταν και όπου χρειάζεται πλαισιώνοντας την ΣΟΑ με αντίστοιχα στελέχη και συνεργάτες μας που ζούνε και εργάζονται τοπικά ανά την υφήλιο.

Η ΣΟΑ συνεργάζεται, συμμετέχει, σχεδιάζει και ενεργεί σύμφωνα με τις δικές σας ανάγκες, επιθυμίες και ομάδες εργασίας αν και όπως χρειάζεται, πάντα με βάσεις τους τέσσερις Σύνθεξ Πυλώνες Ανάπτυξης (ΣΠΑ):

 • Ηλ.  Παραγωγικότητα Υπηρεσιών (ΗΠΥ):
  ηλεκτρονική παραγωγικότητα υπηρεσιών με τον αυτοματισμό των αντίστοιχων διαδικασιών για τη βελτιστοποίηση της αποτελεσματικότητας και της αποδοτικότητας εσωτερικών ή/και εξωτερικών λειτουργιών όπως αρμόζει κατά περίπτωση.

 • Ανάπτυξη Προϊόντων - Υποδομών (ΑΠΥ): 
  σχέδιο και πρακτικές υπηρεσίες για την εξέλιξη, βελτίωση υπαρχόντων ή/και τη δημιουργία νέων σας προϊόντων και υποδομών με βάσεις τη καινοτομία, τη συνεχή βελτίωση της ποιότητας και αξίας καθώς και τις εξωστρεφείς και εξαγώγιμες δυνατότητες.

 • Εξωστρέφεια - Ποιότητα - Υπεροχή (ΕΠΥ):
  υπηρεσίες και ενέργειες για την ενδυνάμωση ή/και τη θεμελίωση της νοοτροπίας εξωστρέφειας, της συνεχούς ποιότητας και της επακόλουθης υπεροχής, καθώς και για τη δημιουργία ή/και τη βελτίωση των απαραίτητων μέσων και διαδικασιών υποστήριξης της ποιότητας, αποδοτικότητας και ανάπτυξης.

 • Οικονομικά - Πόροι Υλοποίησης (ΟΠΥ):
  οικονομικό επενδυτικό και λειτουργικό σχέδιο αλλά και πρακτική διαχείριση και εκτέλεση συγκεκριμένων ενεργειών για εξεύρεση - προώθηση συνεργασιών, μέσων, οικονομικών και άλλων πόρων υλοποίησης και επιτυχίας.

Επικοινωνία - Ελλάδα

 

Διευθύνσεις: 

Synthex Tech Center - Αν. Αττική

Λεωφ. Μαραθώνος 325 (19o χλμ)
Παλλήνη 15351

Τηλ: 

(+30) 210 2517882

Φαξ:   

(+30) 210 2517450

Emails: 

contact@synthex.gr

sales@synthex.gr

service@synthex.com

 

Σε κάθε περίπτωση μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας:

Για έκτακτο τεχνικό πρόβλημα

email: service@synthex.com με σύντομη περιγραφή του θέματος

Τηλ: 2102517882 επιλέγοντας το 3 για έκτακτη τεχνική υποστήριξη.

Τεχνικό Τμήμα : 6979229725

Πωλήσεις : 6979229723

Διάφορα Έκτακτα Θέματα : 6979229721